PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỀN PHONG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:19:11 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai05:18:56 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai05:18:55 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai04:42:30 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
5Khách vãng lai04:35:53 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12733
6Khách vãng lai03:48:44 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
7Khách vãng lai03:23:24 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5686
8Khách vãng lai03:19:41 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11234
9Khách vãng lai03:07:30 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12733
10Khách vãng lai02:57:23 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
11Khách vãng lai02:49:56 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
12Khách vãng lai02:48:35 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
13Khách vãng lai01:55:07 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
14Khách vãng lai01:55:07 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop_c1.aspx
15Khách vãng lai01:33:06 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
16Khách vãng lai00:37:01 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
19 11 2018